Πρόγραμμα Σπουδών

Γυμνασίου
Α΄ Γυμνασίου
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
Γλώσσα 1
Αρχαία 2
Μαθηματικά 3
Φυσική 1
ΣΥΝΟΛΟ 7
Β΄ Γυμνασίου
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
Γλώσσα 1
Μαθηματικά 3
Φυσική 2
Χημεία 1
Αρχαία 2
ΣΥΝΟΛΟ 9
Γ΄ Γυμνασίου
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
Γλώσσα 2
Μαθηματικά 3
Φυσική 2
Χημεία 1
Αρχαία 2
ΣΥΝΟΛΟ 10